OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY !!!

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie. W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny. Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym...
Read More

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najwcześniejszych, którzy w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że właśnie w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim nie rozstanie. Cały zakon św. Dominika Guzmana - dominikanie - bardzo wcześnie przyswoił sobie nabożeństwo do zranionego boku i Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie Bożego Ciała, a więc w dzień, który Chrystus wybrał sobie na święto Jego Serca, dominikanie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa. Warto wymienić przynajmniej kilku świętych i błogosławionych, którzy wyróżniali się w średniowieczu szczególnym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli dla siebie źródło...
Read More

Aplikacja „Dzieło Biblijne” to narzędzie pomagające w refleksji nad czytaniami liturgicznymi i popularyzujące badania biblijno-teologiczne.

Aplikacja „Dzieło Biblijne” to narzędzie pomagające w refleksji nad czytaniami liturgicznymi i popularyzujące badania biblijno-teologiczne. Aplikacja zawiera Biblię Tysiąclecia (wyd. piąte z przypisami) oraz obszerny komentarz do wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym. Wyjaśnienia obejmują opis kontekstu perykopy, komentarz biblijny, biblijne teksty paralelne, interpretację Ojców Kościoła, interpretację tekstu w nauczaniu Kościoła z odesłaniem do opracowań biblijnych. Ponadto można tam znaleźć przykłady egzystencjalne – aktualizację, ciekawostki, analizę wybranych słów, a także przykładową homilię biblijną, Lectio divina do niedzielnej Ewangelii oraz inspiracje, ukazujące istotne tematy w czytaniach niedzielnych, które mogą być punktem wyjścia w medytacji tekstu. Aplikacja zawiera ponadto biblijny komentarz do ksiąg Pisma świętego przygotowywany w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego. Będzie on systematycznie powiększany o księgi czytane w kolejnych latach. Materiał może być pomocą w medytacji indywidualnej i grupowej Słowa Bożego. Ważną pomocą jest Nowy Słownik Teologii Biblijnej z podstawowymi pojęciami biblijnymi oraz mapa prezentującą zdjęcia z miejsc biblijnych opatrzone krótkim komentarzem. Całości dopełnia zdjęcie tygodnia z krótką medytacją. Aplikacja powstała...
Read More

Wielki Piątek Męki Pańskiej – Z listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, z 16 stycznia 1988 r.

Z listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, z 16 stycznia 1988 r. Wielki Piątek Męki Pańskiej 58. W tym dniu, w którym „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”, Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż wspomina swe narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. 59. Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii świętej udziela się wiernym jedynie podczas liturgii ku czci Męki Pańskiej; chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze dnia. 60. Wielki Piątek Męki Pańskiej w całym Kościele jest dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. 61. Stanowczo zakazuje się w tym dniu sprawowanie sakramentów, z wyjątkiem Sakramentu Pokuty i Namaszczenia chorych. Pogrzeb należy odprawić bez śpiewu, bez gry na organach i bez dźwięku dzwonów. 62. Zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem ludu Godziny czytań i Jutrzni. 63. Obrzęd Męki Pańskiej winien być...
Read More

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wojny w Ukrainie

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wojny w Ukrainie My, biskupi polscy uczestniczący w 391. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 14-15 marca 2022 roku w Warszawie, nawiązując do wcześniejszych słów Ojca Świętego Franciszka i wystąpień przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego oraz stanowiska Rady Stałej KEP, pragniemy zabrać głos w sprawie niczym nieusprawiedliwionej agresji Rosji na niezależną i suwerenną, rządzącą się zasadami demokracji Ukrainę. Głęboko poruszeni tragedią wojny zdecydowanie potępiamy ataki skierowane przeciwko ludności cywilnej, powodujące ogrom ofiar, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci. Odpowiedzialnych za wybuch agresji przeciwko państwu i narodowi ukraińskiemu wzywamy do jak najszybszego wstrzymania działań wojennych i podjęcia wysiłków zmierzających do zawarcia sprawiedliwego pokoju. Równocześnie wzywamy wszystkie osoby wierzące do żarliwej modlitwy zanoszonej w intencji pokoju w Ukrainie, połączonej, o ile to możliwe, z postem. Z całego serca dziękujemy wszystkim, zwłaszcza Caritas Polska i Caritas diecezjalnym, którzy w naszym kraju, od samego początku nieśli i nadal niosą ofiarną i bezinteresowną pomoc naszym siostrom i braciom pozostającym w Ukrainie i...
Read More
Członkowie Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych przedstawiają swoje refleksje nad prowadzonymi eksperymentami z ludzko-zwierzęcymi organizmami. Obok pozytywnej oceny niektórych projektów biomedycznych, Zespół przedstawia też wobec nich kilka zastrzeżeń. Na ich czoło są wysuwane próby mieszania ludzkiego i zwierzęcego materiału biologicznego. Członkowie Zespołu uważają, że „poszukiwaniom naukowym nigdy nie może towarzyszyć brak poszanowania dla godności osobowej człowieka. Nigdy nie może on być ofiarą eksperymentów medycznych”. „Poszanowanie godności człowieka wyklucza […] jego uprzedmiotowienie, traktowanie go (także embrionu i płodu) jako zwykłego materiału biologicznego, zmianę jego osobowej tożsamości oraz odniesienie do jego psychosomatycznej struktury według podobnych kryteriów, jakie uznaje się za wystarczające w eksperymentach na zwierzętach” – czytamy w Stanowisku. Członkowie Zespołu przywołują w tej kwestii również wypowiedzi ostatnich papieży – Benedykta XVI i Franciszka. „Nie można pomijać ponownego przemyślenia celów, skutków, kontekstu oraz ograniczeń etycznych tej ludzkiej aktywności, która jest formą władzy, niosącą poważne ryzyko. W tym kontekście należy umieścić wszelką refleksję na temat ludzkiej ingerencji w świat roślin i zwierząt, która pociąga za...
Read More

Wyznanie wiary – Credo. Z Parafialnej Szkoły Liturgicznej.

Z informacji duszpasterskich, z 10 stycznia 2021 r. Z Parafialnej Szkoły Liturgicznej Wyznanie wiary - Credo Po trzech czytaniach z Pisma Świętego następuje we Mszy Św. druga część Liturgii Słowa. Ta druga część jest odpowiedzią zgromadzonej wspólnoty na usłyszane Słowo Boga. Na tę odpowiedź zgromadzenia składa się homilia kapłana, wyznanie wiary Kościoła, czyli Credo oraz modlitwa powszechna, zwana popularnie modlitwą wiernych. Wyznanie wiary przez Kościół. Niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Pańskiego. Z niedzieli na niedzielę, chrześcijanie zgromadzeni na Mszy świętej, obchodzą Paschę Jezusa Chrystusa. Pascha, pamiętamy o tym z wydarzeń wielkanocnych, jest źródłem chrztu świętego. Chrzest zaś jest znakiem, sakramentem, który sprawia, że razem z Chrystusem umarliśmy dla zła i grzechu, a zmartwychwstaliśmy do życia świętego jako dzieci Boże. Wymawiany tekst Credo łączy nas ściśle z tradycją chrztu świętego. Nasze wyznanie wiary w czasie Mszy świętej niedzielnej wywodzi się z potrójnego pytania o wiarę oraz odpowiedzi tych, którzy chcieli świadomie przyjąć chrzest. „Czy wierzysz? Wierzę!”. Przez chrzest staliśmy się dziećmi Boga i świątynią Ducha...
Read More

INTENCJE PAPIESKIE DO MODLITWY W KOŁACH ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA ROK 2021

INTENCJE PAPIESKIE DO MODLITWY W KOŁACH ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA ROK 2021 Styczeń Intencja ewangelizacyjna — Braterstwo ludzkie Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich. Luty Intencja powszechna — Przemoc w stosunku do kobiet Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane. Marzec Intencja ewangelizacyjna — Sakrament pojednania Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym. Kwiecień Intencja powszechna — Podstawowe prawa Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach. Maj Intencja powszechna — Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami. Czerwiec Intencja ewangelizacyjna — Piękno małżeństwa Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej —...
Read More

Z ogłoszeń niedzieli Świętej Rodziny, z 27 grudnia 2020 r. – Homilia kapłana

Z ogłoszeń niedzieli Świętej Rodziny, z 27 grudnia 2020 r. Po trzech czytaniach z Pisma Świętego następuje we Mszy Św. druga część Liturgii Słowa. Ta druga część jest odpowiedzią zgromadzonej wspólnoty na usłyszane Słowo Boga. Na tę odpowiedź zgromadzenia składa się homilia kapłana, wyznanie wiary Kościoła, czyli Credo oraz modlitwa powszechna, zwana popularnie modlitwą wiernych. Homilia kapłana. Zazwyczaj posiada związek z obwieszczonym przed chwilą Słowem Bożym zawartym w wybranych przez Kościół czytaniach. Jest naprawdę działaniem Chrystusa, który przez usta kapłana – przez jego osobowość, wykształcenie, doświadczenie i mądrość, czyni obecnym swoje Słowo. Dlatego też homilię, mowę po Ewangelii, może wygłosić tylko wyświęcony sługa Chrystusa – biskup, kałan lub diakon. Jeżeli ktoś z osób świeckich miałby dać świadectwo o ważnych sprawach – np. siostra zakonna o pracy misyjnej - może uczynić to, nie po Ewangelii, lecz w ogłoszeniach, pod koniec Mszy św. Kazanie posiada bardzo szczególny charakter. Chociaż zawiera treści katechizmowe i teologiczne, nie jest wykładem akademickim. Nie może być także opowiadaniem o własnym...
Read More

Z ogłoszeń, z IV niedzieli adwentu z 20 grudnia 2020 r. – Ukłony w Gloria i Credo

Z ogłoszeń, z IV niedzieli adwentu z 20 grudnia 2020 r. Parafialna Szkoła Liturgiczna. W okresie adwentu w niedziele nie śpiewaliśmy i nie odmawialiśmy hymnu „Chwała na wysokości Bogu”. W okresie Bożego Narodzenia do liturgii powraca ten hymn. Przypominam, że w czasie jego odmawiania i śpiewania, gdy wymawiamy imię Jezusa Chrystusa wszyscy uczestnicy Mszy św. skłaniają lekko głowę, aby oddać cześć Zbawicielowi. Podobnie jest w czasie wyznawania wiary, gdy wypowiadamy słowa „i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. W uroczystość Bożego Narodzenia na te słowa Credo wszyscy zgromadzeni przyklękają, aby oddać hołd Narodzonemu Jezusowi Chrystusowi....
Read More