OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY !!!

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie. W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny. Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym...
Read More

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wojny w Ukrainie

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wojny w Ukrainie My, biskupi polscy uczestniczący w 391. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 14-15 marca 2022 roku w Warszawie, nawiązując do wcześniejszych słów Ojca Świętego Franciszka i wystąpień przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego oraz stanowiska Rady Stałej KEP, pragniemy zabrać głos w sprawie niczym nieusprawiedliwionej agresji Rosji na niezależną i suwerenną, rządzącą się zasadami demokracji Ukrainę. Głęboko poruszeni tragedią wojny zdecydowanie potępiamy ataki skierowane przeciwko ludności cywilnej, powodujące ogrom ofiar, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci. Odpowiedzialnych za wybuch agresji przeciwko państwu i narodowi ukraińskiemu wzywamy do jak najszybszego wstrzymania działań wojennych i podjęcia wysiłków zmierzających do zawarcia sprawiedliwego pokoju. Równocześnie wzywamy wszystkie osoby wierzące do żarliwej modlitwy zanoszonej w intencji pokoju w Ukrainie, połączonej, o ile to możliwe, z postem. Z całego serca dziękujemy wszystkim, zwłaszcza Caritas Polska i Caritas diecezjalnym, którzy w naszym kraju, od samego początku nieśli i nadal niosą ofiarną i bezinteresowną pomoc naszym siostrom i braciom pozostającym w Ukrainie i...
Read More

INTENCJE PAPIESKIE DO MODLITWY W KOŁACH ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA ROK 2021

INTENCJE PAPIESKIE DO MODLITWY W KOŁACH ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA ROK 2021 Styczeń Intencja ewangelizacyjna — Braterstwo ludzkie Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich. Luty Intencja powszechna — Przemoc w stosunku do kobiet Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane. Marzec Intencja ewangelizacyjna — Sakrament pojednania Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym. Kwiecień Intencja powszechna — Podstawowe prawa Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach. Maj Intencja powszechna — Świat finansów Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami. Czerwiec Intencja ewangelizacyjna — Piękno małżeństwa Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej —...
Read More

Zamknięcie cmentarza parafialnego w Jastkowie.

Zamknięcie cmentarza parafialnego w Jastkowie. Odnosząc się do decyzji administracyjnej Premiera RP, nakazującej zamknięcie cmentarzy, ogłaszam, że od soboty – 31 października do poniedziałku - 2 listopada (włączenie) cmentarz parafialny w Jastkowie będzie zamknięty. Nie lekceważymy polskiej tradycji, ale zdrowie i życie ludzie traktujemy jako wyższą wartość. Dlatego proszę o wyrozumiałość i dojrzałość w wierze. Proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Jastkowie....
Read More

Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w sprawie obchodów 1 listopada.

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19w tej sprawie.   Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z...
Read More

Rzecznik archidiecezji lubelskiej wyjaśnia, jak wierni powinni zachować się w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych.

Rzecznik archidiecezji lubelskiej wyjaśnia, jak wierni powinni zachować się w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych. Rzecznik archidiecezji lubelskiej, ks. dr Adam Jaszcz, na antenie Radia Lublin wyjaśnił, w jaki sposób wierzący powinni postępować w uroczystość Wszystkich Świętych w związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19, a więc także koniecznością zachowania zasad szczególnego bezpieczeństwa oraz higieny. Podkreślił, że cmentarz można odwiedzić przez wszystkie dni oktawy, aż do 8 dnia listopada, a dla zmarłych najważniejsza jest nasza modlitwa. Zwrócił uwagę, że nie należy wystawiać Boga na próbę swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. „Pamiętajmy, że to tradycja, tylko i aż tradycja, która w czasie epidemii musi zejść na drugi plan. Zachowanie racjonalne, bezpieczne, niewystawianie Pana Boga na próbę postępowaniem wbrew zdrowemu rozsądkowi nie jest brakiem wiary w Jego opatrzność. Zmarłym pomagamy przede wszystkim naszą modlitwą, ofiarowaną za nich Mszą Świętą, przyjętą w ich intencji Komunią Świętą, wypominkami, modlitwą różańcową za zmarłych, którą też możemy odmówić w domu. Zachęcamy też do odwiedzania cmentarzy w całej oktawie uroczystości Wszystkich Świętych,...
Read More

Obostrzenia związane z COVID-19 – nowelizacja z 16.10.2020

Obostrzenia związane z COVID-19 – nowelizacja z 16.10.2020 Opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1829]. Nowelizacja dotyczy m.in. § 28. 8. mówiącego o zgromadzeniach organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. Zgromadzenia takie będą się mogły obywać: • w budynkach – z zachowaniem limitu osób uczestniczących (1 osoba na 4m2powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny) oraz dystansu nie mniejszego niż 1,5m i obowiązku zasłaniania ust i nosa; • na zewnątrz – z zachowaniem dystansu nie mniejszego niż 1,5m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa. Obszary żółte i czerwone Od 10 października cały kraj zostaje objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. Z dniem 17.10.2020 r. obszarem czerwonym w województwie lubelskim zostały ogłoszone powiaty: janowski, lubelski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski oraz Chełm, Lublin i Zamość. 1.Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemiiwywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze...
Read More

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej od 18.10.2020

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej od 18.10.2020 W związku z sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem. Dyspensa obowiązuje od niedzieli 18 października do odwołania. Korzystających z dyspensy zachęcamy do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcamy również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe....
Read More

KOMUNIKATY  PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W JASTKOWIE, 17.10.2020 r.

KOMUNIKATY PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W JASTKOWIE, 17.10.2020 r. 1. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW OD 17 PAŹDZIERNIKA (OD SOBOTY) W NASZYM KOŚCIELE PARAFIALNYM NA NABOŻEŃSTWACH W KOŚCIELE MOŻE UCZESTNICZYĆ 60 OSÓB. OSOBY POZOSTAJĄCE NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA SĄ ZOBOWIĄZNE, ABY ZACHOWAĆ DYSTANS SPOŁECZNY. 2. ODNOSZĄC SIĘ DO OBOSTRZEŃ ZWIĄZNYCH Z PANDEMIĄ ORAZ ZACHOWUJĄC CIĄGŁOŚĆ PRACY FORMACYJNEJ I DUSZPASTERSKIEJ W PARAFII, ZOSTAJE USTALONE: 3. MSZA ŚW. DLA DZIECI PRZYGOTOWUJACYCH SIĘ DO I KOMUNII ŚW. ORAZ ICH RODZICÓW SPRAWOWANA BĘDZIE OD NIEDZIELI, 18 PAŹDZIERNIKA, O GODZ. 1315. 4. NIEDZIELNA MSZA SW. DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA SPRAWOWANE BĘDZIE OD NASTĘPNEGO TYGODNIA, TO JEST OD 24 PAŹDZIERNIKA, W SOBOTY O GODZ. 1900 5. AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMICZNA I NAŁOŻONE RESTRYKCJE SĄ TRUDNE DLA NAS WSZYSTKICH, ALE MUSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE ICH CELEM JEST TROSKA O NASZE ŻYCIE I ZDROWIE. 6. NIECH TE TRUDNE OKOLICZNOŚCI STANĄ SIĘ MOBILIZACJĄ DO OSOBISTEGO I RODZINNEGO WYSIŁKU W ROZWOJU WIARY. CODZIENNIE PRZED KAŻDĄ MODLITWĄ CZYTAJMY EWANGELIE, ABY PRZEKONAĆ SIĘ, ŻE NASZ ZBAWICIEL NIE POZOSTAWIA NAS SAMYCH, LECZ PRZEZ SŁOWO POSYŁA NAM DUCHA ŚWIĘTEGO. 7. W ŁĄCZNOŚCI Z CAŁĄ WSPÓLNOTĄ...
Read More

KOMUNIKAT  PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SANITARNYCH PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH

KOMUNIKAT  PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SANITARNYCH PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych – 1 osoba na 4m2 w strefie żółtej i 1 osoba na 7m2 w strefie czerwonej – zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń. Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków. Zachęcam księży biskupów, aby – w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków – udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji. Wiernym przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy Świętej nie jest grzechem. W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i...
Read More