Z informacji duszpasterskich, z 10 stycznia 2021 r. Z Parafialnej Szkoły Liturgicznej

Wyznanie wiary – Credo

Po trzech czytaniach z Pisma Świętego następuje we Mszy Św. druga część Liturgii Słowa. Ta druga część jest odpowiedzią zgromadzonej wspólnoty na usłyszane Słowo Boga. Na tę odpowiedź zgromadzenia składa się homilia kapłana, wyznanie wiary Kościoła, czyli Credo oraz modlitwa powszechna, zwana popularnie modlitwą wiernych.

Wyznanie wiary przez Kościół. Niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Pańskiego. Z niedzieli na niedzielę, chrześcijanie zgromadzeni na Mszy świętej, obchodzą Paschę Jezusa Chrystusa. Pascha, pamiętamy o tym z wydarzeń wielkanocnych, jest źródłem chrztu świętego. Chrzest zaś jest znakiem, sakramentem, który sprawia, że razem z Chrystusem umarliśmy dla zła i grzechu, a zmartwychwstaliśmy do życia świętego jako dzieci Boże. Wymawiany tekst Credo łączy nas ściśle z tradycją chrztu świętego. Nasze wyznanie wiary w czasie Mszy świętej niedzielnej wywodzi się z potrójnego pytania o wiarę oraz odpowiedzi tych, którzy chcieli świadomie przyjąć chrzest. „Czy wierzysz? Wierzę!”. Przez chrzest staliśmy się dziećmi Boga i świątynią Ducha Świętego, członkami Kościoła – Ciała Chrystusa. Wyznanie wiary przypomina nam chrzest i jest wyrazem jedności Kościoła opartej na tym samym sakramencie.

Gdy mówimy „wierzę” oznacza to przede wszystkim osobistą decyzję. Nawet, jeśli mam wątpliwości, nawet jeśli nie wszystko jest dla mnie jasne w tym czy w innym punkcie nauki Kościoła, to jednak, kiedy wymawiam słowo „wierzę”, wyrażam moją wolą włączenia się w wiarę Kościoła, większą niż „moja wiara”. Co więcej: przez moje usta słuchać Kościół, który mówi prawdę o swoim Bogu, Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Takiego rozumienia dopełnia modlitwa celebransa przed komunią świętą, gdy zwraca się on do Chrystusa: „nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła”.

Pamiętajmy także, że w czasie recytowania Wyznania wiary, na słowa: „i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem” – skłaniamy głowę, aby oddać część wcielonemu Słowu – Jezusowi Chrystusowi.