Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego

Czwarta niedziela wielkanocna – 3 maja 2020 r. – nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza jest przeżywana w Kościele katolickim już po raz 57. jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Kościele w Polsce rozpocznie ona Tydzień Modlitw o Powołania do szczególnej służby w Kościele.

Bóg powołuje każdego człowieka do świętości. Szczególnymi jednak powołaniami na drodze do świętości są powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, gdyż służą one nie tylko własnemu uświęceniu, ale są darem Bożej miłości dla całej społeczności ludu Bożego, dla nas wszystkich.

Kościół, poprzez Tydzień Modlitw o Powołania, zachęca wszystkich do włączenia się w troskę o powołania do szczególnej służby w Kościele. Zaprasza do modlitwy o dar powołań, o odwagę podjęcia go przez tych, których Bóg wzywa i ich wierność w byciu świadkami Bożej prawdy i Bożej miłości – świadkami Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa papieża Pawła VI, będąca odpowiedzią na utrzymujący się już wówczas spadek powołań. Po raz pierwszy był on obchodzony 12 kwietnia 1964 roku. W tym dniu wierni modlą się w intencji powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego, rozważają też papieskie orędzie przygotowane na ten czas.

W 2019 r. do polskich seminariów wstąpiło 498 kandydatów do kapłaństwa (o 122 mniej niż rok wcześniej). W sumie, na wszystkich latach kształcenia bieżący rok akademicki rozpoczęło 2.853 alumnów. Do seminariów diecezjalnych przyjęto 323 mężczyzn, a do zakonnych 171 osób.

Liczba księży inkardynowanych (przypisanych) do diecezji w 2018 r. wynosiła niemal 25 tys. W parafiach zaangażowanych duszpastersko jest ponad 20,5 tys. księży. Część księży diecezjalnych pracuje także na misjach i wspiera diecezje w innych krajach, pracuje w ruchach, stowarzyszeniach i instytucjach prowadzonych przez poszczególne diecezje oraz ogólnokościelnych, jak również zajmuje się pracą dydaktyczno-naukową.

Polska ma ponadto 11.613 zakonników, z których w kraju przebywa 8.497 a za granicą pracuje 3.116. Reprezentują oni 59 zgromadzeń. W Polsce jest też 17.858 sióstr zakonnych, które należą do 105 zgromadzeń. Działają także instytuty świeckie. Rozwijają się również indywidualne Formy Życia Konsekrowanego. Dziewice konsekrowane, pustelnicy i wdowy. W Polsce żyje obecnie ok. 250 dziewic konsekrowanych, niemal 300 wdów konsekrowanych i 1 pustelnik.

Jak zwykle w trudnych sytuacjach, tak i w walce z epidemią – obok Caritas, zespołów parafialnych, grup i stowarzyszeń niosących pomoc, które znamy – najbliżej osób potrzebujących są polskie zakonnice, które pomagają nie tylko wsparciem duchowym i wytrwałą modlitwą, ale także: 32 są lekarkami, 1020 jest pielęgniarkami, 483 pracuje na co dzień – a 337 posługuje dodatkowo w tym okresie – w placówkach medycznych, 1137 szyje maseczki i fartuchy, zaś ponad 300 pomaga bezpośrednio osobom na kwarantannie. Także ponad 60 zakonników i kleryków (na ostatni apel zgłosiło się 41 kolejnych), poza prowadzeniem własnych ośrodków medycznych i opiekuńczych, wspiera domy opieki i placówki, które znalazły się w trudnej sytuacji kadrowej. Wielu włączyło się w bezpośrednią pomoc chorym, osobom starszym i potrzebującym wsparcia. Obiekty zakonne wykorzystywane są m.in. na mieszkania dla medyków, a także na izolatoria.

Codzienna działalność instytutów życia konsekrowanego

Z blisko 18 tys. sióstr zakonnych dwa tysiące pracuje za granicą, najczęściej na terenach misyjnych, a 1.330 sióstr żyje w zakonach kontemplacyjnych. Siostry prowadzą m.in. ponad 400 przedszkoli, ponad 100 szkół – podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych, ponad 60 internatów, burs i akademików, 75 świetlic, ok. 65 ośrodków wychowawczych, 65 domów dziecka, domy pomocy społecznej – dla dzieci (54) i dla dorosłych (62), 23 domy opieki, 14 placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, 8 domów dla matek z małymi dziećmi, 2 przytuliska dla bezdomnych i ponad 80 stołówek dla biednych, ponad 30 zakładów opiekuńczo-leczniczych, 17 gabinetów lekarskich, 8 zakładów rehabilitacyjnych, 2 hospicja i 31 okien życia, 2.012 sióstr pracuje jako katechetki, a niemal 2 tys. zakonnic zaangażowanych jest w bezpośrednie nauczanie i wychowawstwo, 50 z nich pracuje w radiu, telewizji lub zaangażowanych jest w działalność interenetową. Siostry prowadzą 7 wydawnictw, 71 domów rekolekcyjnych, 15 centrów animacji misyjnej i 57 domów wypoczynkowych dla świeckich. Prowadzą także m.in. 536 stron internetowych, 411 profili na Facebooku i 35 blogów. Siostry wykonują najróżniejsze zawody. Pracują m.in. jako lekarki (34), pielęgniarki (1162), organistki (477), dyrektorki (695), kucharki (365), zakrystianki (1245). 35 sióstr pracuje naukowo.

Męskie instytuty życia konsekrowanego prowadzą 708 parafii, 159 sanktuariów i 479 innych kościołów i kaplic z dostępem dla wiernych. Zakonnicy są biskupami (37), proboszczami, wikariuszami, egzorcystami, formatorami i kapelanami sióstr zakonnych, wykładowcami wyższych uczelni (276) i seminariów duchownych (496), duszpasterzami akademickimi, spowiednikami, katechetami (1.107), duszpasterzami ruchów i stowarzyszeń religijnych oraz duszpasterzami szeregu specjalnych grup wiernych. Prowadzą m.in. 18 przedszkoli, 26 szkół podstawowych, 41 liceów, 11 szkół wyższych i 93 oratoria dla dzieci i młodzieży, 6 szpitali, 12 hospicjów, 8 przychodni i ośrodków zdrowia, 24 domy opieki, 14 młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy 13 ośrodków terapii dla osób uzależnionych. Szereg ośrodków charytatywnych zlokalizowanych jest przy parafiach i wspólnotach zakonnych, jak np. 91 ośrodków opieki Caritas, 76 poradni psychologiczno–pedagogicznych, 126 świetlic dla dzieci, 49 kuchni dla ubogich, 38 ośrodków pomocy rodzinie czy 30 warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych. Zakonnicy organizują niemal 1.500 turnusów wyjazdowych w okresie wakacji i ferii obejmujących prawie 30 tys. dzieci i ponad 100 tys. młodzieży. Prowadzą 42 wydawnictwa, 26 czasopism naukowych i 105 religijnych, 7 rozgłośni radiowych, 3 stacje TV, 11 telewizji internetowych, 590 oficjalnych portali i stron www oraz 118 blogów.