Wielki Wtorek, 12 kwietnia 2022 r.

1.czytanie (Iz 49, 1-6)

Ustanowię cię światłością dla pogan

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: «Tyś Sługą moim, w tobie się rozsławię».

Ja zaś mówiłem: «Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą».

A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

I rzekł mi: «To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

Komentarz

O Księdze:

 1. Imię „Izajasz” znaczy „Zbawieniem jest Jahwe [Pan]” i w znacznej mierze odzwierciedla program działania tego proroka. Swoje posłannictwo pełnił on w burzliwym czasie wojen spowodowanych wzrostem militarnej potęgi Asyrii. Izajasz rozpoczął działalność ok. 740 r. przed Chr. (Iz 6,1) i kontynuował ją co najmniej do 701 r. przed Chr., kiedy Jerozolima została w zaskakujący sposób uratowana od zniszczenia (Iz 37). Według starożytnej tradycji żydowskiej Izajasz poniósł męczeńską śmierć przez przepiłowanie w czasie panowania króla Manassesa (696-642 przed Chr.). Do tej tradycji nawiązuje List do Hebrajczyków (Hbr 11,37).
 2. Chociaż wydarzenia wielokrotnie potwierdzały słuszność przewidywań i rad Izajasza, to za życia proroka jego nauczanie nie zostało powszechnie przyjęte (np. Iz 6,9-11; 30,8-11). Proroctwa Izajasza były przechowywane jedynie przez małe grupy jego uczniów (Iz 8,16-20). Dopiero dwieście lat później, podczas wygnania do Babilonii (586 r. przed Chr.), jego przesłanie zostało na nowo odkryte, ponieważ przekonująco objaśniało historię Izraelitów, a zarazem ożywiało nadzieje na przyszłość.
 3. Księga Izajasza składa się z trzech części: 1) Księga sądu nad Judą i Izraelem, zawierająca mowy samego Izajasza (Iz 1 – 39); 2) Księga Pocieszenia, napisana w czasie wygnania babilońskiego (Iz 40 – 55); 3) Księga Tryumfu, napisano po powrocie z niewoli babilońskiej. Redaktorzy Księgi Izajasza zebrali istniejące wypowiedzi prorockie i połączyli je w całość.
 4. Księgę odczytujemy jako medytację nad Bożą wiernością i sprawiedliwością objawioną w historii Izraela. Treść księgi stanowi także wezwanie do przemiany własnego życia i postępowania zgodnego z wolą Bożą, aby osiągnąć obiecane zbawienie.
 5. Pierwsza część księgi (Iz 1 – 39), zwana czasami księgą Protoizajasza (z greckiego „pierwszego Izajasza”), zawiera przede wszystkim wypowiedzi proroka, skierowane do mieszkańców królestwa Judy. U podstaw nauczania proroka znajdowało się doświadczenie świętości Boga, rozumianej nie tylko jako Jego absolutna wyższość ponad wszelką inną rzeczywistość, lecz także jako doskonałość moralna, która nie toleruje grzechu i zła. Izajasz okazał się również gotów do działania na rzecz zbliżenia Izraelitów do Boga i uznania Jego obecności wśród nich. Nauczanie proroka poświęcone było przede wszystkim problemom sprawiedliwości społecznej. Izajasz poddawał krytyce nadmierne bogacenie się wąskiej grupy społeczeństwa; podkreślał, że braku solidarności nie można pogodzić z wiarą Izraela (Iz 1,10-17.21-23; 5,8-25). Sprawiedliwość, której domaga się Bóg, wymaga bowiem poszanowania praw ludzi ubogich i takiego organizowania życia społecznego, aby najsłabsi zostali otoczeni niezbędną troską (Iz 10,1n). Wojna syro-efraimska (734-732 przed Chr.) i coraz mocniejszy napór zaborczej Asyrii przesunął potem punkt ciężkości nauczania Izajasza na kwestie polityczne. Wobec różnorodnych zagrożeń Izajasz przypominał Boże obietnice dane Dawidowi i Jerozolimie. W tej części na uwagę zasługuje tzw. Księga Emmanuela (Iz 6 – 12). Jej wstęp stanowi opowiadanie o powołaniu Izajasza (Iz 6), zakończenie zaś poetycka pieśń zbawionych (Iz 12). Trzonem zbioru są trzy zapowiedzi królewskiego Mesjasza, który nosi imię Emmanuel (Iz 7; 8; 11). Radosne zapowiedzi Emmanuela podtrzymują nadzieję i pozwalają wierzyć, że ostatnim słowem Boga do Izraela i ludzkości będzie zbawienie.
 6. Część druga księgi (Iz 40 – 55), zwana Księgą Pocieszenia, napisana została w połowie VI w. przed Chr., podczas wygnania babilońskiego. Jej autorem jest nieznany prorok, umownie nazywany Deuteroizajaszem (z greckiego „drugim Izajaszem”). W swoim nauczaniu wyciągał on wnioski z wiary, że jest tylko jeden Bóg i że On sam stworzył całą rzeczywistość świata. Według tego proroka, doświadczenie Izraela, który utracił swoją niezależność państwową i został wygnany do Babilonii, należy zrozumieć w świetle objawienia przekazanego w poprzednich wiekach przez proroków oraz w perspektywie pragnienia Boga, aby obdarzyć świat zbawieniem i sprawiedliwością. Prorok interpretował więc najpierw aktualne wydarzenia, ukazując perskiego władcę Cyrusa jako sługę Boga niosącego wybawienie (Iz 41,1-5; 45,1-8; 48,12-15), aby następnie przedstawić obraz idealnego sługi Pana, który obdarzy świat wiecznym zbawieniem przez ofiarę z własnego życia (Iz 45,17; 51,6-8; 53,8-10). W drugiej części Księgi Izajasza ważne miejsce zajmują cztery utwory liryczne, które stanowią swoistą jedność, zwane Pieśniami o słudze Pana: Iz 42,1-4 (5-9); 49,1-4.5c (5ab.6.8.9a); 50,4-9 (10n); 52,13–53,12. Z literackiego punktu widzenia tworzą one rodzaj dramatu, osiągającego punkt kulminacyjny w śmierci i uwielbieniu sługi. Jezus Chrystus i autorzy Nowego Testamentu często odwoływali się do tych proroctw, wskazując na ich wypełnienie w misji i odkupieńczej śmierci Jezusa.
 7. Trzecia część (Iz 56 – 66), zwana Księgą Tryumfu, jest określana jako księga Tritoizajasza (z greckiego „trzeciego Izajasza). Zebrano w niej wypowiedzi różnych proroków z czasu po powrocie z wygnania. Prorocy ci wyjaśniają i aktualizują przesłanie swoich poprzedników. Rozwijają ich nauczanie na temat miłości Boga i Jego pragnienia, aby zbawić cały świat, oraz podkreślają potrzebę przestrzegania prawa i sprawiedliwości (Iz 56,1).
 8. Księga Izajasza jest niezwykle często cytowana w Nowym Testamencie, gdzie niektóre jej wypowiedzi zostały odniesione bezpośrednio do osoby Jezusa Chrystusa (np. Mt 12,17-21; J 1,29). Także samo pojęcie Ewangelii jako dobrej nowiny o zbawieniu ma źródło w tej właśnie księdze (Iz 40,9; 52,7). W Księdze Izajasza pojawia się też wiele innych tematów, które zostały rozwinięte w Nowym Testamencie, jak na przykład obraz Boga jako Ojca pełnego miłości, rola Bożego ducha, odnowienie ludu Bożego i poszerzenie go o przedstawicieli wszystkich narodów. Dlatego prorok Izajasz nazywany jest „Ewangelistą Starego Testamentu”.

O czytaniu:

 1. Dziś czytamy drugą z czterech pieśni o słudze Pana zapisane w Księdze Proroka Izajasza (Iz 42, 1-7 (1-9); 49, 1-6 (1-9a); 50, 4-9 (4-11); 52,13 – 53,12).
 2. Drugą pieśnią o słudze Jahwe rozpoczyna seria wypowiedzi proroka, które poświęcone są nowemu ludowi zgromadzonemu wokół Syjonu – Jerozolimy. Prorok nie mówi już o Cyrusie (on pozwolił Żydom powrócić do Ojczyzny z wygnania) i Babilonii (ona dokonała zniszczenia Izraela i deportowała na wygnanie Izraelitów), ani o czci oddawanej fałszywym bogom. Zachęca raczej do uznania potęgi jedynego prawdziwego Boga i do przyjęcia wyzwania, które On kieruje do swoich sług.
 3. Pieśń ukazuje lud, który czuje się rozgoryczony i zawiedziony, widząc nieskuteczność swojego wysiłku. Wygnanie, a potem daleki od chwały powrót możliwy dzięki pogańskiemu królowi (Cyrusowi) i wieloletni trud odbudowy świątyń i wydają się odległe od tego wszystkiego, co powinno być udziałem Bożego wybraństwa i co zapowiadał przecież prorok. Wracając do Jerozolimy, wygnańcy – zamiast nowego, triumfalnego podboju na wzór Mojżesz, Jozuego czy Dawida – doświadczają ubóstwa i marginalizacji. Na te wszystkie wątpliwości prorok odpowiada, potwierdzając prawdę Bożym wyborze. Nadzieja wierzących nie może ograniczyć się do oczekiwania na bogactwo czy dobrobyt, nawet na ludzką sławę czy władzę. Izrael jako sługa Pana wezwany jest do wiary i zawierzenia. Obiecane szczęście nie tkwi w żadnym stworzeniu, ale znajduje się w samym Bogu, który wynagradza sprawiedliwie.
 4. Pieśń zaczyna się od autoprezentacji proroka wobec najdalszych ludów. Powołanie, o którym mówi, jest Bożego pochodzenia. To powołanie czyni wybrańca Bożego przedstawicielem Boga wobec ludzi, Jego rzecznikiem i powiernikiem Jego tajemnic. Misją Sługi, do której został wezwany jeszcze przed urodzeniem, jest zaniesienie słowa Bożego wszystkim narodom. Ten właśnie fakt, iż misja Sługi powiązana jest z Bożym słowem, sprawi, że zbawienie dotrze do wszystkich ludzi. Sługa, uświadamiając narodom wagę swego posłannictwa, przedstawia się nie tylko jako objawiciel Bożej prawdy (światłość) dla pogan, ale także jako Odkupiciel Izraela. Sam Bóg przygotowuje i wyposaża go, aby uczynić jego służbę skuteczną. Te specjalne uzdolnienia zilustrowane są obrazem miecza, który tnie z bliska, i strzały, która z daleka dosięga swój cel. Sługa więc jest prorokiem i nauczycielem narodów. Uważa siebie za narzędzie w rękach Boga. Jego zadaniem będzie przede wszystkim uwielbienie Boga, którego dokona, wypełniając powierzone mu zadanie dzięki otrzymanej uprzednio pomocy. Sługa wspomina także o bezskuteczności swoich wysiłków. Wypełnienie posłannictwa wydaje się mu porażką, niepowodzeniem, chociaż pociesza go pewność, że trudzi się dla Pana. Ponieważ posłannictwo Sługi do narodów pogańskich nastąpi po okresie pracy wśród Izraela, skarga dotycząca bezskutecznych wysiłków może odnosić się do działalności w narodzie wybranym, która choć nie przyniosła rezultatów, to jednak nie zniechęciła Sługi. On nadal pozostaje wierny swemu posłannictwu i wierzy w jego ostateczną skuteczność. Bóg poprowadzi jego sprawę na kształt przewodu sądowego i zapewni końcowe orzeczenie.
 5. Ta pieśń o Słudze Pańskim ukazuje pomoc, jakiej Bóg udziela Słudze, gdy zapewnia go o ważności, a zarazem o skuteczności powierzonej mu misji. Misja ta zostanie zrealizowana najpierw poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z niewoli babilońskiej, a potem przez zjednoczenie go i doprowadzenie do Boga, dzięki czemu otworzą się także oczy pogan. Tak więc chodzi tu najpierw o duchowe nawrócenie Izraela i powrót do Boga, jednakże posłannictwo do samego Izraela to zbyt mało. Sługa stanie się światłością dla wszystkich. Przyniesie zbawienie i rozszerzy swoje posłannictwo aż do krańców ziemi. Obraz światła związany jest w Piśmie Świętym z objawieniem i zbawieniem (por. Iz 9, 1; 60, 1-3). Światło ilustruje oddziaływanie słowa Bożego na narody trwające w ciemności i staje się symbolem zbawienia.
 6. Zapowiedź idealnego Sługi Pańskiego znajduje swoje wypełnienie w osobie i działalności Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu. To On jest prawdziwą i jedyną światłością świata (J 8, 12).

 

 

Psalm (Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15 i 17 (R.: por. 15a))

Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość

W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość

Bądź dla mnie skałą schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, *
od łona matki moim opiekunem.

Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość

Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość †
i przez cały dzień Twoją pomoc, *
bo nawet nie znam jej miary.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość

Komentarz

Psalm 71. to lamentacje człowieka. Ten psalm często nazywa się „modlitwą starca”. W czasach psalmisty za starca uważany był człowiek pięćdziesięcioletni! Psalm jest pomocą w refleksji nad przemijaniem i pomaga zaakceptować naturalny proces starzenia się. Dla osób młodych to szkoła solidarności z wcześniejszym pokoleniem. Uczy szacunku i postawy dobrego pasterza, który nosi na rękach owce słabe i chore. Zbyt często za pięknym określeniem „złota jesień” ukrywamy lęk przed starością. Trzeba więc przywrócić dojrzałemu wiekowi jego godność i ponownie odkryć jego wartość. Osoby dojrzałe ze swoim doświadczeniem obecności Boga w różnych okolicznościach życia stają się świadkami wierności i niezawodności Boga. Młodzi z wielką korzyścią mogą czerpać z tego bogactwa.

 

 

Aklamacja

Chwała Tobie, Królu wieków

Witaj, nasz Królu, posłuszny woli Ojca,
jak cichego baranka na zabicie zaprowadzono Ciebie na ukrzyżowanie.

Chwała Tobie, Królu wieków

 

 

Ewangelia (J 13, 21-33. 36-38)

Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi.

Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?»

Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan.

Jezus zaś rzekł do niego: «Co masz uczynić, czyń prędzej! » Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.

Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie».

Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?»

Odpowiedział Mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz».

Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie».

Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz».

Komentarz

 1. Kościelna tradycja, sięgająca końca II w. (św. Ireneusz z Lyonu, św. Klemens Aleksandryjski, Kanon Muratoriego), stwierdza, że autorem czwartej Ewangelii jest św. Jan Apostoł. Przyjmuje się, że powstała ona około 90 r.
 2. Ewangelia według św. Jana jest relacją o Jezusie Chrystusie, napisaną z wielkim talentem literackim i teologiczną głębią. Znacznie odbiega ona od Ewangelii synoptycznych napisanych przez Mateusza, Marka i Łukasza. Ma inny styl, ponieważ posługuje się często wypowiedziami dialogowymi, rozbudowanymi opowiadaniami, ironią i nieporozumieniem. Nadaje to Ewangelii specyficzny rytm, wolniejszy niż w posługujących się krótkimi opowiadaniami Ewangeliach synoptycznych. Brak natomiast w niej przypowieści, formy bardzo charakterystycznej dla trzech poprzednich Ewangelii.
 3. Można jednak wskazać w czwartej Ewangelii na punkty zbieżne z opowieściami innych ewangelistów. Wszyscy czterej ewangeliści piszą o świadectwie Jana Chrzciciela (J 1,26; por. Mt 3,11; Mk 1,7-8; Łk 3,16); chrzcie Jezusa (J 1,29-34; por. Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Łk 3,21n); oczyszczeniu świątyni (J 2,14-22; por. Mt 21,12n; Mk 11,15-17; Łk 19,45n); rozmnożeniu chlebów (J 6,1-15, por. Mt 14,13-21; Mk 6,34-44; Łk 9,12-17); wjeździe do Jerozolimy (J 12,12-19; por. Mt 21,1-10.14-16; Mk 11,1-11; Łk 19,29-44). Wiele wspólnych elementów występuje w opowieści o Męce i Zmartwychwstaniu Jezusa.
 4. Ewangelia dzieli się na dwie zasadnicze części: 1) opowiadanie o objawieniu się Jezusa Żydom poprzez znaki (J 1,19 – 12,50); 2) nauczanie skierowane do uczniów (J 13,1 – 20,31). Księgę rozpoczyna prolog (J 1,1-18), a rozdz. 21 jest dodanym do opowiadania epilogiem. Pierwsza część dzieli się na dwa etapy. Najpierw Jezus często zmienia miejsce pobytu (Galilea – Jerozolima). Etap ten kończy się mową o chlebie życia i opisem następujących po niej wydarzeń (J 1,19 – 7,9). Czas Jezusa jeszcze się nie wypełnił, dlatego Jego objawienie nie budzi sprzeciwów. Drugi etap pierwszej części (J 7,10 – 12,50) rozgrywa się w Jerozolimie i jej najbliższych okolicach (Betania). Naznaczony jest zaostrzającym się konfliktem między Jezusem a przywódcami religijnymi z Jerozolimy. Część ta dzieli się na czas nauczania (J 7,10 – 10,42) oraz bezpośredniego przygotowania do dramatycznych wydarzeń ostatniej Paschy Jezusa w Jerozolimie (J 11,1 – 12,50). Pierwsza część Ewangelii relacjonuje wydarzenia rozgrywające się w ciągu ponad dwóch lat, co można wywnioskować z aluzji do święta Paschy (J 2,13). Druga część Ewangelii (J 13,1 – 20,31) jest relacją obejmującą bardzo krótki okres: od dnia, w którym Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę z uczniami, do dnia po szabacie, gdy Jezus Zmartwychwstał. Wydarzenia podczas Ostatniej Wieczerzy (J 13,1 – 14,31) oraz obszerna mowa Jezusa (J 15,1 – 17,26) poprzedzają opis Męki (J 18,1 – 19,42) i Zmartwychwstania Jezusa (J 20,1-31).
 5. Czwarta Ewangelia jest skupiona na problemie, który miał zasadnicze znaczenie w misji Jezusa: Bóg z miłości do świata dokonuje zbawienia, którego Syn Boży – Słowo Boga jest jednocześnie głosicielem i wykonawcą (J 3,16). Przedwieczne Słowo Boże w Jezusie objawiło się światu. Wielu ludzi uwierzyło w Bóstwo Jezusa i przyjęło Jego posłannictwo, ale częściej spotykał się On z niezrozumieniem, a nawet z wrogością. Jezus w Ewangelii według św. Jana jest przede wszystkim ukazany jako Syn Boży (J 20,31). Godność Jezusa już na początku Jego publicznej działalności została rozpoznana przez Jana Chrzciciela (J 1,34) i Natanaela (J 1,49). Sam Jezus użył tego określenia wobec siebie dopiero pod koniec swojego posługiwania wśród ludzi (J 10,36). Ogłoszenie wprost tej prawdy stało się powodem skazania i śmierci Jezusa (J 19,7). Śmierć na krzyżu stała się jednocześnie Jego wywyższeniem (J 3,14; 8,12; 12,32.34). Jezus przyniósł ludziom wierzącym w Niego (J 3,15.36; 6,40) i w Tego, który Go posłał (J 5,24), nadzieję życia wiecznego. Woda (J 4,14) i pokarm (J 6,27), pochodzące od Jezusa, dają życie wieczne, ale źródłem życia jest On sam (J 11,25). Jezus jest także światłem (J 8,12; 12,46), które sprawia, że rozpraszają się ciemności zła i grzechu.

O czytaniu:

 1. Choć Jezus wyraźnie już wskazał, kto Go zdradzi, Jego uczniowie dalej nie rozumieją, jaki dramat rozgrywa się na ich oczach. Polecenie Jezusa skierowane do Judasz interpretują tak, jakby dotyczyło to jego codziennych obowiązków. Judasz ma we wspólnocie uczniów swoje miejsce, które pozwala mu pełnić odpowiedzialną i pożyteczną funkcję. Wybiera jednak samotność w złu. Dramat Judasza podkreślają okoliczności – nagłość działania i nocna pora. Dla Jana noc oznacza całkowity brak światła, przyczyny upadku, grzech. Porzucając Jezusa, uczeń wybrał ciemność i sam stał się ciemnością.
 2. W tej scenie po raz pierwszy pojawia się umiłowany uczeń Jezusa, któremu on udziela poufnych informacji. Przez niego Szymon Piotr kontaktuje się z Jezusem. Trudno wyjaśnić, dlaczego Jan wprowadza tę kluczową postać tak późno. Zastanawia też fakt, że Ewangelista, który chętnie wymienia imiona uczniów Jezusa występujące w innych Ewangeliach jedynie w spisach (Filip, Tomasz) lub nawet nieznane (Natanael), nie przekazał imienia właśnie tego ucznia.
 3. Jezus przez swoje czyny objawił chwałę Ojca. W ten sposób sam został otoczony chwalą. Uwielbienie Jezusa przez Ojca już się więc dokonało. Mowa o konieczność odejście Jezusa pojawia się już podczas jego publicznej działalności (J 7,33n). Niezrozumienie tego, dokąd Jezus odchodzi wskazuje na brak zrozumienia, kim On jest, skąd przyszedł, jaki jest cel jego misji.
 4. Jezus zwraca się do uczniów zdrobniałym tytułem „dzieci”. To słowo oraz zwrot „nowe przykazanie” stanowią charakterystyczne elementy języka świętego Jana.
 5. „Nowe przykazanie” zawiera nakaz wzajemnej miłości we wspólnocie uczniów, odwzorowującej miłość Jezusa do nich. Wcześniej Jezus nie mówił o swojej miłości do uczniów. W J 11,5 jest tylko mowa o tym, że Jezus miłował Martę, Marię i Łazarza, a w J 13,1 w uroczystym wprowadzenie do drugiej części Ewangelii (Księgi chwały), wyeksponowana została miłość Jezusa do swoich. Uczniowie mogli ją jednak poznać doświadczyć już w czynach Jezusa. Największym dowodem miłości jest oddanie życia (J 15,13), dlatego Szymon Piotr zapewnia o gotowości poświęcenie swojego życia za Jezusa. Nie jest jeszcze jednak gotowy do takiej ofiary. Chociaż zna przykazanie Jezusa, nie jest w stanie go wypełnić (J 13,17)
 6. Jest bardzo znamienne, że na początku mowy pożegnalnej Jezus przekazuje uczniom przykazanie miłości jako jedną normę dla uczniów w czasie Jego nieobecności. Uczniowie powinni miłować się nawzajem. W jakim sensie jest to nowe przykazanie? Otóż nowość przykazania wynika ze słów” „jak ja was umiłowałem”. Można byłoby powiedzieć: miłością, którą ja was umiłowałem, wy miłujcie się nawzajem. Miłość Jezusa względem swoich uczniów wywołuje łańcuch miłości. To jest Jego miłość, która przechodzi na nich, kiedy miłują braci i są nawzajem miłowani.
 7. Zauważyć jednak należy, że miłość, o której tu mowa, dotyczy uczniów, nie odnosi się natomiast– jak u pozostałych Ewangelistów – do wszystkich w ogóle, także nieprzyjaciół. W perspektywie Janowej, miłość jest bardziej darem niż powinnością moralną. Skoro jest darem, jest też znakiem egzystencji chrześcijańskiej. Tym niemniej także i tutaj horyzont jest uniwersalny. Wszyscy bowiem mogą i powinni zobaczyć: oto uczniowie Jezusa! Miłość uczniów jest więc apostolskim działaniem. Kiedy wzajemna miłość będzie widoczna na zewnątrz, wszyscy ludzie otrzymają szansę i zachętę do przejścia ze śmierci do życia, to jest, od niewiary do wiary Jezusa.
 8. Przygotowując uczniów do wydarzeń paschalnych, Jezus zwraca się do nich greckim słowem „dzieci” , wskazującym na to, że traktuje ich jako swoją najbliższą rodzinę. Niestety, w tej rodzinie, wśród najbliższych, znajdują się ci, którzy będą mieli swój udział w Męce Jezusa. Jan Ewangelista w swym opisie Ostatniej Wieczerzy ukazuje dramat apostołów, którzy nie wytrzymują ciężaru krzyża. Jezus zapowiada zdradę Judasza oraz zaparcie się Piotra. Obie te postawy uczniów ujawniają słabość i grzeszność człowieka. Jezus jednak po wyjściu Judasza w ciemną noc (J 13, 30) naucza o swoim tryumfie oraz o chwale, którą jest otoczony Syn Człowieczy. Chodzi tu o widzialną manifestację Boga poprzez czyny pełne mocy. Dokonuje się ona w osobie i działaniu Jezusa – w Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu. W ten sposób Jezus ukazuje światu chwałę Boga. W tekście Ewangelii występuje charakterystyczne dla Jana zestawienie obok siebie wypowiedzi mówiących o wywyższeniu Syna Człowieczego jako o czymś już dokonanym (w. 31), a równocześnie mającym nastąpić w przyszłości (w. 32; por. J 12, 28). Czas dokonany obejmuje tu Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa, rozumiane jako jeden akt ofiary odkupieńczej, który się właśnie rozpoczął. Czas przyszły natomiast wskazuje na chwałę, którą Jezus otrzyma w domu Ojca (por. J 17, 5).
 9. Postawa Jezusa uczy nas, że nawet najtrudniejsze sytuacje i rozczarowania wobec najbliższych nie niweczą Bożego planu zbawienia. Bóg ze zła potrafi wyprowadzić dobro. Jezus nie obraża się na tych, którzy wyrządzą Mu zło, lecz szuka ich zbawienia zgodnie ze swoją nauką o miłości wobec nieprzyjaciół. On widzi głębiej i dalej niż człowiek. W swoim największym uniżeniu na krzyżu potrafi dostrzec zdradę Judasza i zaparcie się Piotra. Potrafi także dostrzec nasz grzech. Jest świadomy, że droga do Jego chwały prowadzi przez Mękę i krzyż. Podobnie jak ziarno wrzucone w ziemię, Jezus pragnie najpierw obumrzeć, aby jak najobficiej zaowocować. Tym sposobem też uczy nas, że w życiu chrześcijanina nie ma słów „nigdy” i „za późno”. W Jego mocy potrafimy przezwyciężyć nawet największe przeszkody. On przychodzi, aby swą chwałę i moc objawić w naszej ludzkiej słabości. Prawda ta jest dla nas źródłem wielkiej pociechy i nadziei. Umieć rozpoznać w naszych trudnościach i codziennych krzyżach działanie samego Boga to największa mądrość ludzkiego życia. Każda trudność pojawiająca się w naszym życiu we wspólnocie z ukrzyżowanym Mesjaszem może prowadzić do zwycięskiej chwały. W każdej próbie Jezus jeszcze bardziej się jednoczy z nami i daje nam łaskę kroczenia drogą świętości. Na tej drodze potrafimy odnaleźć tożsamość dzieci Bożych: jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale (Rz 8, 17).