Liturgia Słowa.

Parafialna Szkoła Liturgiczna doprowadziła nas w swoich wyjaśnieniach do Liturgii Słowa. Po obrzędach wstępnych: akcie pokuty, hymnie Gloria oraz modlitwie kapłana czyli kolekcie, zgromadzenie wiernych usposobione jest do przyjęcia Słowa Bożego. W perspektywie wiary i sakramentu jest to najważniejszy moment liturgii. Wiara rodzi się bowiem ze słuchania Słowa Bożego, a bez wiary nie można przyjąć sakramentu. W niedzielę i uroczystości słuchamy 3. czytań. Pierwsze, najczęściej ze Starego Testamentu (w okresie wielkanocnym czytamy Dzieje Apostolskie), drugie czytanie pochodzi z pism apostolskich Nowego Testamentu, to jest z Dziejów Apostolskich, Listów św. Pawła oraz innych apostołów oraz z Apokalipsy św. Jana, a trzecie czytanie to fragment jednej z czterech Ewangelii, według kolejności: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana. Po czytaniach następują trzy wypowiedzi, stanowiące odpowiedź Kościoła na nie. Najpierw ustanowiony przez Kościół sługa; diakon, prezbiter lub biskup, wygłasza kazanie. Wyjaśnia i aktualizuje ukazane fragmenty biblijne. Potem włączają się pozostali uczestnicy zgromadzenia, a w łączności z całym Kościołem wyznają wiarę, którą otrzymali na chrzcie świętym. W takim usposobieniu zgromadzeni na Mszy świętej przedstawiają prośby za cały Kościół w modlitwie powszechnej, albo sami, albo przez wybranego przedstawiciela.