Uroczyste czytanie Pisma świętego w domu.

Niedziela Biblijna, 26 kwietnia 2020 r.

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę. Pozostajemy w postawie stojącej.

Veni Creator Spiritus –Gregoriański hymn do Ducha Świętego z IX wieku – zachęcam, aby zaśpiewać (jeśli nie – przeczytać)

 1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

 1. Pocieszycielem jesteś zwan

I najwyższego Boga Dar.

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, Miłość, ognia żar.

 1. Ty darzysz łaską siedmiokroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz.

Przez Ojca obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

 1. Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy swej.

 1. Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

 1. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

 1. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,

Synowi, który zmartwychwstał

I Temu, co pociesza nas

Niech hołd wieczystych płynie chwał.

Amen.

 1. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 1. Przewodniczący modlitwie: Dziś przeżywamy Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna XII Tydzień Biblijny, pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Inauguracji Tygodnia Biblijnego towarzyszy IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Inicjatywa nawiązuje do przeżywanej niedawno 1050-tej rocznicy Chrztu Polski i proklamacji Ewangelii, która stała się kamieniem węgielnym polskiego narodu i państwa oraz polskiej kultury. Do wspólnotowej lektury na czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego została wybrana Ewangelia według św. Mateusza.

Słowo Boże ukształtowało naszą tożsamość jako Polaków i stanowiło światło w najtrudniejszych chwilach naszego narodowego życia. Także w obecnym czasie, kiedy jako społeczeństwo zmagamy się z pandemią o globalnym zasięgu, niesie ono siłę zmartwychwstałego Chrystusa i pociechę Ducha Świętego, motywuje do służby i do poświęcenia. Serdecznie zachęcamy, by włączyć się w tę inicjatywę.

Ponieważ ilość obecnych na Mszach świętych w parafii jest ograniczona z racji epidemiologicznych, oglądamy Eucharystię w TV lub internecie, dlatego też, łącząc się z całym Kościołem w Polsce, uroczyste czytanie Ewangelii przenieśliśmy do naszych domów. Podobnie jak w Triuduum Paschalne, organizujemy wspólną modlitwę z rodziną, by mocno podkreślić znaczenie czytania i słuchania Pisma Świętego dla wzrostu wiary, nadziei i miłości oraz świadomości wspólnoty Kościoła, pomimo fizycznego oddalenia.

 1. Modlitwy:
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Mario
 • Wyznanie wiary:
 • Dziesięć przykazań Bożych
 • Dwa przykazania miłości.
 1. Z Ewangelii według św. Mateusza: Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w Piśmie”. Przystąpili do Jezusa uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świa- ta. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!” Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania”. Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie». (…) A po zmartwychwstaniu Jezusa Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
 2. Przewodniczący modlitwie: Niech wysłuchane Słowo Boże pobudza nas każdego dnia do lektury Ewangelii, aby Słowo o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym i żyjącym kształtowała nasze myślenie i działanie. Na zakończenie tego obrzędu, módlmy się::

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

 1. Modlitwa: „Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko”
 2. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.