Zasady bezpieczeństwa w pierwszym etapie znoszenia ograniczeń – 19.04.2020

AktualnościStrona główna

Od 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek), w związku z pierwszym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Dotyczą one działalności gospodarczej – funkcjonowania handlu i usług oraz życia społecznego – w tym sprawowania kultu religijnego.

Najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa to:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Nowe regulacje zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 697]

Ograniczenia dotyczące sprawowania kultu religijnego

Do odwołania utrzymane zostają czasowe ograniczenia w sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

Ograniczenia te polegają na obowiązku zapewnienia, aby od dnia 20 kwietnia br.:

– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny,

– na cmentarzu znajdowało się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

 • 9 ust. 1 pkt 3 w związku z § 8 ust.1 pkt 3

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

Do odwołania zakazuje się m.in. zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

 • 14. 1. Do odwołania zakazuje się:

1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);

2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

 1. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Obowiązek stosowania środków profilaktycznych – zakrywania ust i nosa

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. kultu religijnego. Obowiązek ten nie dotyczy duchownych podczas sprawowania kultu religijnego.

 • 18. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:
 1. Obowiązku określonego w ust.1 nie stosuje się w przypadku:
  […]
  6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, a w przypadku braku duchownego – innej osoby sprawującej kult religijny, podczas jego sprawowania;

więcej: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 697]

więcej: Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19[https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy]