PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Ten dzień tradycyjnie w Kościele w Polsce jest dniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mając świadomość wagi kształcenia religijnego i humanistycznego w duchu ewangelii i nauczania Kościoła pamiętajmy w modlitwach o tej uczelni. Nie tylko dzisiaj, chociaż w poniedziałek wielkanocny w sposób szczególny łączymy się z całą społecznością akademicką KUL.

Propozycje modlitw domowych.

Dzisiaj nie ma obowiązku uczestniczenia we Mszy św.. Jednak zachęcam do uczestnictwa w Eucharystii oglądając transmisję w TV lub intrenecie.

Transmisja Eucharystii z naszego kościoła poprzez stronę internetową parafii od godz. 1155.

Pamiętajmy o zasadach sprzyjających owocności modlitwy:

 1. Odpowiednio przygotować miejsce transmisji Mszy św. lub nabożeństwa.
 2. Wyznaczony czas musi być poświęcony tylko modlitwie. W tym czasie nie zajmujemy się innymi czynnościami.
 3. Zadbać o stosowny ubiór – proponowałbym odświętny – to także ma swoje znaczenie.
 4. Zadbać o rozsądne miejsca – ciężko modli się w wygodnym fotelu; pomyśleć o właściwym usposobieniu dzieci; przewietrzyć miejsce, w którym odbywa się modlitwa.
 5. Przygotować Biblię i wyeksponować Ją odpowiednio – to znak obecności Zbawiciela.
 6. Pomocą w przeżywaniu Wielkiego Tygodnia mogą służyć teksty komentarzy oraz konferencji przygotowanych na stronie internetowej naszej parafii i zakładce aktualności lub na stronie parafialnej na fecebooku.

 

 

Modlitwa poranna.

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
 2. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 3. Wstęp: Panie Jezu Zmartwychwstały i Uwielbiony cieszymy się z tego, że jesteś z nami, bo tak powiedziałeś. Znakiem Twojej obecności jest ta Księga Pisma Świętego, którą eksponujemy. Spraw, aby dzięki lekturze słowa o Tobie wzrastały nasza wiara, nadzieja i miłość. Twoje Zmartwychwstanie jest dla nas znakiem nadziei, ale też znakiem prawdy o Twoim Kościele, o tym, że przez swoją Śmierci i Zmartwychwstanie utworzyłeś z nas jedną wspólnotę. Dlatego modląc się w naszej rodzinie wspominamy także naszych sąsiadów, wszystkich parafian i naszych duszpasterzy.
 4. Modlitwy:
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Mario
 • Wyznanie wiary:
 • Dziesięć przykazań Bożych
 • Dwa przykazania miłości.
 1. Wysłuchajmy słów Ewangelii według świętego Jana: ieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

 1. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…
 2. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

 

Modlitwa popołudniowa – około godziny 1500.

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
 2. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 3. Wstęp. Pozostając w domu, nieustannie przypominamy sobie o wspólnocie Kościoła, do której zostaliśmy włączeni przez chrzest i wiarę naszych rodziców, a która objawia się w naszej parafii, gdy w łączności z braćmi i sistrami zamieszkującymi ten sam obszar modlimy się za siebie nawzajem. Dziś z powodu pandemii, fizycznie jesteśmy oddaleni, ale Zmartwychwstały i Uwielbiony Chrystus przenika bariery i uobecnia w nas jeden Kościół, jedną wspólnotę. Uczestnicząc więc wspólnie w radości Zmartwychwstania módlmy się.
 4. W pozycji stojącej:

Z Ewangelii według św. Jana:

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 

 1. 10 różańca – Tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa.
 2. Modlitwa na zakończenie: Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 1. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

 

Modlitwa wieczorna:

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
 2. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 3. Wstęp: Panie Jezu, zmartwychwstały i uwielbiony, zwracamy się do Ciebie w wierze, nadziei i miłości. Choć w zaskakujących okolicznościach oddalenia od świątyni i sakramentów, rozbudzamy w sobie głęboką radość z tego, że żyjesz i jesteś w swoim Kościele, który Twój sługa św. Paweł nazywał Ciałem Chrystusa. Mając świadomość Twego zmartwychwstania, my także chcemy skorzystać z owoców Twojej Paschy i razem z Tobą zmartwychwstawać z grzechów do świętego życia. Dlatego łącząc się z całą parafią i jej duszpasterzami, łącząc się z archidiecezją i Kościołem Powszechnym modlimy się gorliwie.
 4. Modlitwy:
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Mario
 • Wierzą w Boga
 • Dziesięć przykazań Bożych
 • Dwa przykazania miłości.
 1. Z Ewangelii według świętego Łukasza: A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka».
 2. Modlitwa na zakończenie: Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 1. Chwała Ojcu, i Synowi…
 2. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…
 3. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał