WIGILIA PASCHALNA

Wieczorem lub w nocy Kościół sprawuje Wigilię Paschalną. To centralny moment tajemnicy paschalnej. Dzisiaj bowiem dopełnia się wszystko, co rozważaliśmy i przeżywaliśmy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania koncentrowało się wokół czuwania na modlitwach, śpiewach i słuchaniu słowa Bożego. Pierwsi chrześcijanie rozumieli lepiej niż my, że nasze życie jest oczekiwaniem na powtórne przyjście Pana. Nie zapominali o słowach Jezusa: Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Dlatego obchodząc i wspominając pierwsze przyjście Jezusa, zakończone śmiercią i zmartwychwstaniem, wyczekiwali jednocześnie Jego powtórnego przyjścia, które im zapowiedział. Głosili Jego śmierć, wyznawali Jego Zmartwychwstanie, oczekując aż przyjdzie w chwale. To samo czynimy i my, pragnąc głębiej pojąć zasadniczy sens wielkich tajemnic naszej wiary, naszego życia teraźniejszego i przyszłego. To czuwanie Wigilii Paschalnej, jest drogą wiodącą w kierunku fundamentów chrześcijaństwa – do Chrystusa, który jako pierwszy przeszedł ze śmierci do życia. Do Chrystusa, który jest światłem wiodącym ku życiu w chwale. Do Jezusa Chrystusa, który na chrzcie św. dał nam nowe życie, a w Eucharystii jest dla nas nieustannie źródłem tego nowego życia.

Liturgia Wigilii Paschalnej składała się z czterech części: Na początku odbywa się obrzęd światła. Na zewnątrz kościoła zostaje poświęcony ogień, od którego zapala się paschał – świecę symbolizująca Chrystusa Zmartwychwstałego.

Następną część stanowi Liturgia Słowa Bożego. Przedstawiane są czytania, podczas których wierni rozważają prawdę o Zmartwychwstaniu oraz wielkie dzieła, jakich Bóg dokonał w dziejach ludzkości, aby przygotować wierzących na przyjście Jezusa Chrystusa.

Trzecią częścią jest Liturgia chrzcielna, w której zgromadzeni albo są świadkami chrztu świętego, albo sami odnawiają przyrzeczenia złożone niegdyś na naszym chrzcie przez naszych rodziców. Ostatnio częścią Liturgii Wigilii Paschalnej jest Liturgia Eucharystyczna.

W Liturgii światła (w tym roku z powodu zagrożenia epidemiologicznego nie będzie tego obrzędu) kapłan poświęca rozpalony na ogień, zapala od niego świecę paschalną, która jest symbolem Zmartwychwstałego Pana. Dla podkreślenia tego faktu, kapłan żłobi w paschale: znak krzyża oraz pierwszą i ostatnią literę alfabetu greckiego: Alfę i Omegę. Chrystus jest bowiem początkiem i końcem wszelkiego stworzenia. Przez Niego wszystko zostało stworzone i w Nim wszystko – cały wszechświat znajdzie swój kres. Po zapaleniu świecy paschalnej, kapłan wznosi ją ku górze śpiewając: Światło Chrystusa. Zgromadzony lud, odpowiada: Bogu niech będą dzięki. Procesjonalnie paschał jest wnoszony do kościoła, w którym wygaszono wszystkie światła. Po wejściu do kościoła kapłan ponownie śpiewa wezwanie „Światło Chrystusa” i wszyscy zgromadzeni zapalają od paschału przygotowane świece. Znak ten uświadamia fakt, że Zmartwychwstały Chrystus zajaśniał nowym blaskiem w ciemnościach grzechu, w jakiej znalazła się ludzkość w skutek grzechu Adama oraz wprowadza nas do światła, które odnajdujemy we wspólnocie Kościoła. Gdy kapłan zaśpiewa po raz trzeci: „Światło Chrystusa” zostaje zapala się wszystkie światła w  świątyni. Otaczająca od początku ciemność znika bez śladu. Zgromadzona wspólnota, do tej pory czuwała w mroku, w nastroju powagi; od tego momentu gości już pierwsza radość z tego, że Chrystus zmartwychwstał i żyje.

Propozycje modlitw domowych.

NIEDZIELA WIELKANOCNA

Pamiętajmy o obowiązku uczestniczenia we Mszy św. oglądając transmisję w TV lub internecie.

Transmisja Eucharystii z naszego kościoła poprzez stronę internetową parafii od godz. 1155.

Pamiętajmy o zasadach sprzyjających owocności modlitwy:

 1. Odpowiednio przygotować miejsce transmisji Mszy św. lub nabożeństwa.
 2. Wyznaczony czas musi być poświęcony tylko modlitwie. W tym czasie nie zajmujemy się innymi czynnościami.
 3. Zadbać o stosowny ubiór – proponowałbym odświętny – to także ma swoje znaczenie.
 4. Zadbać o rozsądne miejsca – ciężko modli się w wygodnym fotelu; pomyśleć o właściwym usposobieniu dzieci; przewietrzyć miejsce, w którym odbywa się modlitwa.
 5. Przygotować Biblię i wyeksponować Ją odpowiednio – to znak obecności Zbawiciela.
 6. Pomocą w przeżywaniu Wielkiego Tygodnia mogą służyć teksty komentarzy oraz konferencji przygotowanych na stronie internetowej naszej parafii i zakładce aktualności lub na stronie parafialnej na fecebooku.

 

 

Modlitwa poranna przed uroczystym posiłkiem

w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Proponuję, aby modlitwa poranna odbyła się przy przygotowanym już do posiłku stole. Należy jednak zachować świadomość spotkania i rozmowy z Bogiem. Nie zapomnijmy i księdze Pisma Świętego, którą po modlitwie odkładamy. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
 2. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 3. Wstęp: Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości. Wyrazem tej radości jest nasze spotkanie podczas tego wspólnego świątecznego posiłku. Dlatego rozpoczynamy go modlitwą, która nawiązuje do zwyczaju błogosławieństwa pokarmów w kościele w czasie świat paschalnych. Przypominając sobie o Bożej obecności módlmy się.
 4. Modlitwy:
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Mario
 • Wyznanie wiary:

Przewodniczący modlitwie (P): Wpatrzeni w światło Chrystusa, odnówmy teraz przymierze chrztu św., w którym niegdyś przyrzekaliśmy służyć Bogu w świętym Kościele. Łącząc się z duszpasterzami naszej parafii, ze wszystkimi, którzy na terenie naszej parafii zamieszkują, szczególnie z naszymi sąsiadami, oraz z całą archidiecezją lubelską i Kościołem Powszechnym złóżmy wyznanie:

 1. Czy wyrzekamy się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy odpowiadają (W): Wyrzekamy się.

P: Czy wyrzekamy się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby nas grzech nie opanował?

W: Wyrzekamy się.

P: Czy wyrzekamy się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W: Wyrzekamy się.

P: Czy wierzymy w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W: Wierzymy.

P: Czy wierzymy w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W: Wierzymy.

P: Czy wierzymy w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W: Wierzymy.

P: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W: Amen.

 • Dziesięć przykazań Bożych
 • Dwa przykazania miłości.
 1. Wysłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
 2. Po odczytaniu tekstu przewodniczący modlitwie mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Wszyscy: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

SMACZNEGO!

 

 

Modlitwa popołudniowa – około godziny 1500.

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
 2. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 3. Wstęp. Pozostając w domu, nieustannie przypominamy sobie o wspólnocie Kościoła, do której zostaliśmy włączeni przez chrzest i wiarę naszych rodziców, a która objawia się w naszej parafii, gdy w łączności z braćmi i sistrami zamieszkującymi ten sam obszar modlimy się za siebie nawzajem. Dziś z powodu pandemii, fizycznie jesteśmy oddaleni, ale Zmartwychwstały i Uwielbiony Chrystus przenika bariery i uobecnia w nas jeden Kościół, jedną wspólnotę. Uczestnicząc więc wspólnie w radości Zmartwychwstania módlmy się.
 4. W pozycji stojącej:

Z Ewangelii według św. Jana: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”» Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział».

 1. 10 różańca – Tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa.
 2. Modlitwa na zakończenie: Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

 

Modlitwa wieczorna:

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
 2. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 3. Wstęp: Panie Jezu, zmartwychwstały i uwielbiony, zwracamy się do Ciebie w wierze, nadziei i miłości. Choć w zaskakujących okolicznościach oddalenia od świątyni i sakramentów, rozbudzamy w sobie głęboką radość z tego, że żyjesz i jesteś w swoim Kościele, który Twój sługa św. Paweł nazywał Ciałem Chrystusa. Mając świadomość Twego zmartwychwstania, my także chcemy skorzystać z owoców Twojej Paschy i razem z Tobą zmartwychwstawać z grzechów do świętego życia. Dlatego łącząc się z całą parafią i jej duszpasterzami, łącząc się z archidiecezją i Kościołem Powszechnym modlimy się gorliwie.
 4. Modlitwy:
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Mario
 • Wierzą w Boga
 • Dziesięć przykazań Bożych
 • Dwa przykazania miłości.
 1. Z Ewangelii według świętego Łukasza: W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.

Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.

 1. Modlitwa na zakończenie: Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 1. Chwała Ojcu, i Synowi…
 2. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…
 3. W Imię Ojca i Syna…