WIELKI CZWARTEK

 1. Omówienie liturgii sprawowanej tego dnia.
 2. Propozycje modlitw domowych.

Omówienie liturgii sprawowanej tego dnia.

Od VII wieku w kościołach w Rzymie w Wielki Czwartek odprawiano trzy Msze święte. Jedna związana była z pojednaniem grzeszników, którzy po odbyciu publicznej pokuty byli przyjęci na nowo na łono Kościoła. W czasie drugiej Mszy św. poświęcano oleje, które były używane podczas udzielania sakramentu chrztu świętego. Trzecia Msza święta związana była z pamiątką ustanowienia Eucharystii.

Współcześnie w tym dniu celebruje się dwie Msze święte.

 1. Jedną odprawia się rano w kościele katedralnym (i jest to jedyna Msza św. w całej diecezji). To Msza Krzyżma. W Niej biskup diecezjalny wraz z biskupami pomocniczymi i kapłanami, święci olej królewski zwany Krzyżmem oraz błogosławi olej chorych. Święte Krzyżmo jest używane przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania i kapłaństwa oraz dedykacji czyli poświęcenia nowych kościołów. Olejem chorych namaszcza się głowę i ręce osób przyjmujących sakrament namaszczenia chorych. W Biblii olej jest symbolem mocy Bożej oraz szczególnych darów Ducha Świętego. Namaszczano królów, proroków i kapłanów. W szczególny sposób został namaszczony Duchem Świętym Mesjasz – Jezus Chrystus.

Msza Krzyżma jest także manifestacją Kościoła jako wspólnoty. W czasie liturgii kapłani odnawiają przyrzeczenia kapłańskie i gromadząc się wokół biskupa i manifestują jedność Kościoła.

Msza Krzyżma będzie sprawowana w archikatedrze o godz. 1000 i transmitowana przez stronę http://archikatedra.kuria.lublin.pl/na-zywo. W tym roku, z powodu obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa Msza Krzyżma nie ma będzie miała tak uroczystej oprawy. Sprawować będą ją wybrani kapłani. To trudne doświadczenie pozwala nam głębiej zrozumieć Kościół jako wspólnotę, w której centrum jest Uwielbiony Pan, Jezus Chrystus. On prowadzi nas ludzi do zjednoczenia z Trójjedynym Bogiem i staje wzorcem i siłą do budowania relacji między braćmi. Przeżywane utrudnienia w sprawowaniu liturgii utwierdzają nas w przekonaniu, że Kościół – Wspólnota przekracza granice fizyczne, a nawet granice świata widzialnego. Łącząc się z biskupem diecezjalnym w modlitwie prosimy Boga o odwrócenie tragedii pandemii oraz wzrost naszej wiary nadziei i miłości. Polecajmy naszą archidiecezję, rozwój powołań kapłańskich oraz módlmy się za biskupów i prezbiterów o umocnienie łaską Ducha Świętego w drodze ku zjednoczeniu z Chrystusem Najwyższym Kapłanem.

 1. W godzinach wieczornych w parafiach sprawuje się Mszę Wieczerzy Pańskiej z pełnym uczestnictwem miejscowej wspólnoty. Rozpoczyna Ona świętowanie Triduum Paschalnego. Wspomina tę ostatnią wieczerzę, w czasie której Pan Jezus tej nocy, której był wydany, umiłowawszy aż do końca swoich, którzy byli na świecie, ofiarował Bogu Ojcu swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina, i dał Apostołom, aby spożywali, polecił również im oraz ich następcom w kapłaństwie składać ofiarę. Cała uwaga duszy powinna się zwrócić na misteria, które wspomina się w czasie tej Mszy: mianowicie ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa oraz polecenie Pana o miłości bratniej. Przed Mszą wieczorną tabernakulum opróżnia się i do konsekracji przygotowuje się tyle komunikatów, aby Komunii św. wystarczyło także na Wielki Piątek – w tym dniu, na znak śmierci Pana Jezusa, nie sprawuje się bowiem Najświętszej Ofiary. W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej pojawia się kilka znaków, które mają swój głęboki wymiar wiary.
 • mandatum = przykazanie („Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”). Obrzęd obmycia nóg. Wybranym osobom ze wspólnoty przewodniczący liturgii umywa nogi, co oznacza służbę i miłość Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć.
 • W procesji na przygotowanie darów składa się dary dla biednych, zwłaszcza zebrane w czasie Wielkiego Postu jako owoc pokuty.
 • Dla zaznaczenia jedności wspólnoty parafialnej, szafarze diakoni albo akolici, albo szafarze nadzwyczajni zanoszą Eucharystię do chorych, którzy przyjmą Komunię w domu. W ten sposób nawet chorzy mogą się ściśle złączyć z Kościołem celebrującym.
 • Po Komunii odbywa się procesja przez kościół, w której przenosi się Najświętszy Sakrament do miejsca przechowania (w pobożności ludowej nazywanego ciemnicą).
 • Po Mszy Wieczerzy Pańskiej przez pewną część nocy odbywa się adoracja przed Najświętszym Sakramentem uroczyście przechowywanym tego dnia.

W tym roku obrzędy Mszy Wieczerzy Pańskiej z racji pandemii koronawirusa nie mają uroczystej oprawy i nie będzie adoracji. Gromadzimy się w domach i tam duchowo łączymy się z duszpasterzami. Zachęcam do oglądania transmisji Mszy Wieczerzy Pańskiej w TV lub internecie.

Propozycje modlitw domowych.

Oglądając transmisję obrzędów liturgicznych w TV lub intrenecie pamiętajmy o zasadach sprzyjających owocności modlitwy:

 1. Odpowiednio przygotować miejsce transmisji Mszy św. lub nabożeństwa.
 2. Wyznaczony czas musi być poświęcony tylko modlitwie. W tym czasie nie zajmujemy się innymi czynnościami.
 3. Zadbać o stosowny ubiór – proponowałbym odświętny – to także ma swoje znaczenie.
 4. Zadbać o rozsądne miejsca – ciężko modli się w wygodnym fotelu; pomyśleć o właściwym usposobieniu dzieci; przewietrzyć miejsce, w którym odbywa się modlitwa.
 5. Przygotować Biblię i wyeksponować Ją odpowiednio – to znak obecności Zbawiciela.
 6. Pomocą w przeżywaniu Wielkiego Tygodnia mogą służyć teksty komentarzy oraz konferencji przygotowanych na stronie internetowej naszej parafii i zakładce aktualności lub na stronie parafialnej na fecebooku.

Modlitwa poranna.

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. W Imię Ojca i Syna…
 2. Wstęp: W dniu dzisiejszym, o godz. 1000 w kościele archikatedralnym w Lublinie sprawowana będzie Msza Krzyżma. W Niej biskup diecezjalny wraz z biskupami pomocniczymi i kapłanami, poświęci olej królewski zwany Krzyżmem oraz pobłogosławi olej chorych. Święte Krzyżmo jest używane przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania i kapłaństwa oraz dedykacji czyli poświęcenia nowych kościołów. Olejem chorych namaszcza się głowę i ręce osób przyjmujących sakrament namaszczenia chorych. W Biblii olej jest symbolem mocy Bożej oraz szczególnych darów Ducha Świętego. Namaszczano królów, proroków i kapłanów. W szczególny sposób został namaszczony Duchem Świętym Mesjasz – Jezus Chrystus. Msza Krzyżma jest manifestacją Kościoła jako wspólnoty, do której my także należymy. W duchowej łączności z biskupem diecezjalnym i kapłanami naszej parafii jesteśmy zjednoczeni w wierze, nadziei i miłości z całym Kościołem.

W tym trudnym czasie próby nasza rodzina staje się prawdziwie domowym kościołem. Rodzina staje się miejscem spotkania z Bogiem. W te dni, w centrum naszych myśli pojawia się Słowo Boże, które od zawsze w Kościele było otaczana ogromną czcią. Bo jest Nim Chrystus, wcielony Syn Boży. Dziś Pismo Święte jest dla nas szczególnym znakiem błogosławieństwa. W takim więc duchu módlmy się wspólnie.

 1. Modlitwy:
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Mario
 • Wierzą w Boga
 • Dziesięć przykazań Bożych
 • Dwa przykazania miłości.
 1. Z Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

 1. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…
 2. W Imię Ojca i Syna…

 

 

Modlitwa popołudniowa – około godziny 1500.

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. W Imię Ojca i Syna…
 2. Wstęp: Dobiegł końca Wielki Post, był szczególny, z powodu utrudnienia dostępu do sakramentów. Jednak ów brak szczególnie przypomina nam o obecności Boga w Słowie Bożym, Dlatego eksponując księgę Pisma Świętego wierzymy Boże, że jesteś z nami. Wieczorem w kościele parafialnym rozpoczną się obrzędy Triduum Paschalnego i Msza Wieczerzy Pańskiej, niestety bez naszej fizycznej obecności. Jednak już teraz duchowo łączymy się z naszymi duszpasterzami i w krótkiej modlitwie łączymy się z wszystkimi członkami naszej parafii, by prosić Boga o łaski dla nas wszystkich.
 3. KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Ojcze nasz.

Zdrowaś Maryjo.

Wierzę w Boga.

Z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian:

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!»

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

Kontynuujemy koronkę:

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 1. Modlitwa na zakończenie: Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

 

Modlitwa wieczorna:

Na stole lub w innym eksponowanym miejscu kładziemy księgę Pisma Świętego. Możemy zapalić świecę.

Pozostajemy w postawie stojącej.

 1. W Imię Ojca i Syna
 2. Podczas liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej Jezus zaprosił nas do wspólnoty. Nie mogliśmy być na liturgii (ale oglądaliśmy transmisję). Ale jesteśmy przekonani, że żywa obecność Chrystusa w Jego Słowie przynosi nam łaskę i miłosierdzie. Jezu, dziękujemy, że jesteś z nami i z uwagą słuchamy Pisma Świętego, które uobecnia Ciebie pośród nas:
 3. Z Ewangelii według św. Jana: Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».

Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!»

Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

 1. Modlitwy:
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Mario
 • Wierzą w Boga
 • Dziesięć przykazań Bożych
 • Dwa przykazania miłości.
 • Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…
 1. Modlitwa na zakończenie: Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 1. W imię Ojca i Syna…